Nội dung chưa được xuất bản

Liên kết web Liên kết web

Video Video

Nội dung chưa được xuất bản

TRẢ LỚI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRẢ LỚI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

   Báo cáo số 112/BC-UBND, ngày 14/3/2024, của Uỷ ban nhân dân huyện Krông Pắc, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
 
   Báo cáo số 98/BC-UBND, ngày 06/3/2024, của Uỷ ban nhân dân huyện Krông Pắc, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
   Báo cáo số 91/BC-UBND, ngày 04/3/2024, của Uỷ ban nhân dân huyện Krông Pắc, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
   Báo cáo số 88/BC-UBND, ngày 01/3/2024, của Uỷ ban nhân dân huyện Krông Pắc, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 

  - Báo cáo số 509/BC-UBND, ngày 21 tháng 9 năm 2023, của Uỷ ban nhân dân huyện Krông Pắc, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

   Báo cáo số 338/BC-UBND, ngày 06/7/2023, của Uỷ ban nhân dân huyện Krông Pắc, trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

   - Báo cáo số 637/BC-UBND, ngày 14/12/2022, của UBND huyện Krông PắcTrả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

   Báo cáo số 535/BC-UBND, ngày 31/10/2022, của UBND huyện Krông Pắc, Trả lời trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Khóa X; sau kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 
   - Báo cáo Trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.
 
   - Báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khoá XIV
   
    - Báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện Krông Pắc Khoá XI
 
    - Báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV
 
    - Báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Đắk Lắk khoá IX
 
    - Báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân huyện Krông Pắc Khoá XI
 
    - Báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân huyện Krông Pắc Khoá XI