Nội dung chưa được xuất bản

Liên kết web Liên kết web

Video Video

Nội dung chưa được xuất bản

QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Năm 2024

- Quyết định số 1721/QĐ-UBND, ngày 17/6/2024, của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, về việc phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Krông Pắc

   
  - Quyết định số 1553/QĐ-UBND, ngày 24/5/2024, của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Pắc
   
 
   
  Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 06/02/2024, của UBND tỉnh Đắk Lắk, về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
   
  Báo cáo thuyết minh tổng hợp, bảng biểu Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Pắc.
   
  - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Pắc.
   
Năm 2023 Công văn số 163/UBND-TNMT ngày 18/01/2023 của UBND huyện Krông Pắc về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
   
  - Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
   
Năm 2022

- Công văn số 2640/UBND-TNMT, ngày 11/10/2022, của UBND huyện Krông Pắc, về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Krông Pắc

   
 

- Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

+ Bản đồ kế hoạch sử dụng đất huyện Krông Pắc năm 2022

+ Báo cáo thuyết minh tổng hợp, bảng biểu Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Krông Pắc

 

-  Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Krông Pắc đến năm 2030

+ Báo cáo thuyết minh tổng hợp, bảng biểu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Krông Pắc

   
Năm 2021  
  -  Quyết định số 782/QD-UBND ngày 07/4/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Krông Pắc
   
Năm 2020  
  -  Kế hoạch sử dụng đất năm 2020: Quyết địnhbản đồ
   
  -  Kế hoạch sử dụng đất năm 2019
  -  Kế hoạch sử dụng đất năm 2018
  -  Kế hoạch sử dụng đất năm 2017
  Kế hoạch sử dụng đất năm 2016
   Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Krông Pắc