Nội dung chưa được xuất bản

Liên kết web Liên kết web

Video Video

Nội dung chưa được xuất bản

Tên thủ tục
Cấp ban hành Lĩnh vực

Hiển thị 1 - 20 of 361 kết quả.
của 19
STT Tên thủ tục Cấp ban hành Lĩnh vực
1 Quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cấp tỉnh Thủ tục hành chính
2 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp tỉnh Lao động thương binh xã hội
3 Danh mục thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Cấp tỉnh Văn hoá thông tin
4 Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa, Nhiếp ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Cấp tỉnh Văn hoá thông tin
5 Danh mục thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Cấp tỉnh Thi đua khen thưởng
6 Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Viên chức và Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Cấp tỉnh Nội vụ
7 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế, Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Cấp tỉnh Văn hoá thông tin
8 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Cấp tỉnh Giáo dục - Đào tạo
9 Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Cấp tỉnh Dân tộc
10 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình Cấp Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
11 Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk Cấp tỉnh Thủ tục hành chính
12 Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện Cấp tỉnh Xây dựng
13 Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Cấp tỉnh Giáo dục - Đào tạo
14 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Cấp tỉnh Tư pháp
15 Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Cấp tỉnh Tư pháp
16 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Cấp tỉnh Đất đai
17 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Cấp tỉnh Tài nguyên môi trường
18 Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Cấp tỉnh Y tế
19 Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành; TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Cấp tỉnh Tài nguyên môi trường
20 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã Cấp tỉnh Hoạt động kinh doanh
Hiển thị 1 - 20 of 361 kết quả.
của 19