Nội dung chưa được xuất bản

Liên kết web Liên kết web

Video Video

Nội dung chưa được xuất bản

Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy


Hiển thị 1 - 20 of 51 kết quả.
của 3
STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 01/2024/NQ-UBND HĐND huyện Nghị quyết Nông thôn mới Bãi bỏ Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND huyện Krông Pắc quy định nội dung, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Krông Pắc, giai đoạn 2023 - 2025 30/01/2024 09/02/2024
2 14/2023/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chương trình Nông thôn mới Ban hành Danh mục giống vật nuôi cần thiết nhập khẩu 12/12/2023 02/02/2024
3 06/2023/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết Nông thôn mới Quy định nội dung, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Krông Pắc, giai đoạn 2023-2025 12/07/2023 25/07/2023
4 07/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết Tài chính - Kế hoạch Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Krông Pắc năm 2022 12/07/2023 12/07/2023
5 06/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nội vụ Nghị định của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức 21/02/2023 10/04/2023
6 05/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Y tế Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập 15/02/2023 15/02/2023
7 111/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nội vụ Nghị định của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 30/12/2022 22/02/2023
8 28/2022/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông tư Lâm Nghiệp Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng 30/12/2022 01/07/2023
9 13/2022/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Văn hoá và Thông tin Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Krông Pắc 29/12/2022 07/01/2023
10 10/2022/QH15 Quốc Hội Luật Dân chủ ở cơ sở Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 10/11/2022 01/07/2023
11 83/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chế độ chính sách Nghị định của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 18/10/2022 20/10/2022
12 12/2022/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Lâm Nghiệp Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13/09/2022 22/09/2022
13 50/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chế độ chính sách Nghị định của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập 02/08/2022 15/08/2022
14 11/2022/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài chính - Kế hoạch Về việc quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 01/08/2022 10/08/2022
15 06/2022/QH15 Quốc Hội Luật Thi đua, khen thưởng Luật Thi đua, khen thưởng 15/06/2022 01/01/2024
16 10/2022/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài chính Về việc quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 25/05/2022 01/06/2022
17 04/2022/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Nội vụ Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 23/05/2022 23/05/2022
18 09/2022/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Giáo dục Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Giáo dục và Đào tại huyện Krông Pắc 27/04/2022 05/05/2022
19 08/2022/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Y tế Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Y tế huyện Krông Pắc 07/04/2022 14/04/2022
20 07/2022/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Thanh tra Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra huyện Krông Pắc 06/04/2022 13/04/2022
Hiển thị 1 - 20 of 51 kết quả.
của 3