Nội dung chưa được xuất bản

Liên kết web Liên kết web

Video Video

Nội dung chưa được xuất bản

Dự án đầu tư Dự án đầu tư

Tên dự án
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại dự án
Loại hình tài trợ Tình trạng

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN

STT Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình trạng
1 Đổi mới công tác quản lý nhà nước Quản lý nhà nước 01/08/2013 16/10/2013 50 triệu VNĐ Đang triển khai
Hiển thị 1 kết quả.