Nội dung chưa được xuất bản

Liên kết web Liên kết web

Video Video

Nội dung chưa được xuất bản

Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn

TT   UỶ BAN NHÂN DÂN   ĐỊA CHỈ WEBSITE
1 UBND xã Hoà Đông  http://hoadong.krongpac.daklak.gov.vn
2  UBND xã Ea Knuếc  http://eaknuec.krongpac.daklak.gov.vn
3  UBND xã Ea Kênh  http://eakenh.krongpac.daklak.gov.vn
4  UBND xã Ea Yông  http://eayong.krongpac.daklak.gov.vn
5  UBND thị trấn Phước An  http://phuocan.krongpac.daklak.gov.vn
6  UBND xã Hoà An  http://hoaan.krongpac.daklak.gov.vn
7  UBND xã Ea Hiu  http://eahiu.krongpac.daklak.gov.vn
8  UBND xã Hoà Tiến  http://hoatien.krongpac.daklak.gov.vn
9  UBND xã Tân Tiến  http://tantien.krongpac.daklak.gov.vn
10  UBND xã Ea Uy  http://eauy.krongpac.daklak.gov.vn
11  UBND xã Ea Yiêng  http://eayieng.krongpac.daklak.gov.vn
12  UBND xã Ea Phê  http://eaphe.krongpac.daklak.gov.vn
13  UBND xã Ea Kuăng  http://eakuang.krongpac.daklak.gov.vn
14  UBND xã Krông Búk  http://krongbuk.krongpac.daklak.gov.vn
15  UBND xã Ea Kly  http://eakly.krongpac.daklak.gov.vn
16  UBND xã Vụ Bổn  http://vubon.krongpac.daklak.gov.vn