Nội dung chưa được xuất bản

Liên kết web Liên kết web

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

   - Kế hoạch số 156/KH-UBND, ngày 21/5/2024, của Uỷ ban nhân dân huyện Krông Pắc, tổ chức sơ kết công tác Cải cách hành chính 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024

 
   - Kế hoạch số 08/KH-UBND, ngày 15/01/2024, của Uỷ ban nhân dân huyện Krông Pắc, tuyên truyền cải cách hành chính huyện Krông Pắc năm 2024
 
   - Quyết định số 43/QĐ-UBND, ngày 12/01/2024, của Uỷ ban nhân dân huyện Krông Pắc, về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước huyện Krông Pắc năm 2024
 
   - Kế hoạch số 348/KH-UBND, ngày 19/12/2023, của Uỷ ban nhân dân huyện Krông Pắc, tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn huyện
 
   - Quyết định số 5892/QĐ-UBND, ngày 17/10/2023, của Uỷ ban nhân dân huyện Krông Pắc, Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắc
 
   - ​Kế hoạch số 178/KH-UBND, ngày 19/6/2023, của Uỷ ban nhân dân huyện Krông Pắc, tổ chức sơ kết công tác Cải cách hành chính 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023
 
   - Công văn số 220/UBND-NV ngày 02/02/2023 của UBND huyện Krông Pắc về việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 2023.
 

   - Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của UBND huyện Krông Pắc về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước huyện Krông Pắc năm 2023