Quy hoạch chi tiết

null
Số TT Nội dung quy hoạch
1

   Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Đông Bắc, thị trấn Phước An

   - Quyết định phê duyệt quy hoạch số 2817/QĐ-UBND ngày 13/9/2012 của UBND huyện Krông Pắc

   - Bản đồ phối cảnh quy hoạch chi tiết.

2

   Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Đông Bắc, thị trấn Phước An

   - Nghị quyết số 01/NQ- HĐND ngày 01/3/2016 của HĐND huyện thông qua điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng

   - Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch số 1750/QĐ-UBND ngày 05/7/2016 của UBND huyện Krông Pắc

   - Bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

3    Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc điều chỉnh khu vực phát triển đô thị Đông - Bắc thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc
4

   Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Tây Bắc, thị trấn Phước An

   - Quyết định phê duyệt quy hoạch số 1741/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND huyện Krông Pắc.

   - Bản đố Quy hoạch kiến trúc cảnh quan.   - Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất.

5

   Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên trung tâm hồ Tân An, thị trấn Phước An

   - Quyết định phê duyệt quy hoạch số 3999/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND huyện Krông Pắc

   - Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

6

   Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã Hoà An

   - Quyết định phê duyệt điều chỉnh số 8205/QD-UBND ngày 13/11/2020 của UBND huyện Krông Pắc.

   - Sơ đồ cấu trúc không gian. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

 

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục