Nội dung chưa được xuất bản

Liên kết web Liên kết web

Video Video

Xem thêm...

CHUYỂN ĐỔI SỐ CHUYỂN ĐỔI SỐ

   - Công văn số 1131/UBND-VHTT, ngày 09/5/2022, của UBND huyện Krông Pắc, về việc hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0).
 
   - Quyết định số 1026/QĐ-UBND, ngày 04/5/2022, của UBND tỉnh Đắk Lắk, công bố và xếp hạng Chỉ số chuyển đổi số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2021.
 

 - Kế hoạch số 94/KH-UBND, ngày 6/4/2022 của UBND huyện Krông Pắc về triển khai thực hiện chương trình Chuyển đổi số huyện Krông Pắc Năm 2022


 - Công văn số 257/UBND-VHTT, ngày 28/01/2022, của UBND huyện Krông Pắc, về việc đôn đốc triển khai các giải pháp chuyển đổi số huyện Krông Pắc năm 2022

 
   - Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Krông Pắc về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nướchuyện Krông Pắc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
 
   Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 01/10/2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Krông Pắc, Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng huyện Krông Pắc năm 2022.
 
   - Chương trình số 25-CTr/HU ngày 09/6/2021 của Huyện uỷ Krông Pắc, hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 02/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030.
 
   - Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của UBND huyện Krông Pắc về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử huyện Krông Pắc
 
  Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 21/6/2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Krông Pắc, chuyển đổi số huyện Krông Pắc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
 

  - Cẩm nang chuyển đổi số

  - Tài liệu chuyển đổi số