CÔNG KHAI NGÂN SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

   Kế hoạch số 99/KH-UBND, ngày 27/3/2024, của UBND huyện Krông Pắc, thực hiện Chương trình số 53-CTr/TU, ngày 27/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 49/KH-UBND, ngày 21/3/2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk; Kế hoạch số 392/KH-HU, ngày 19/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện Krông Pắc
 
   Quyết định số 834/QĐ-UBND, ngày 06/3/2024, của UBND huyện Krông Pắc, Ban hành Chương trình của Ủy ban nhân dân huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024.
 
   Quyết định số 438/QĐ-UBND, ngày 21/02/2024, của UBND huyện Krông Pắc, về việc công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 của huyện Krông Pắc
 
   Quyết định số 3297/QĐ-UBND, ngày 04/8/2023, của Uỷ ban nhân dân huyện Krông Pắc, về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của huyện Krông Pắc
 
   Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của UBND huyện Krông Pắc, ban hành Chương trình của Uỷ ban nhân dân huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
 
   Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của UBND huyện Krông Pắc về việc công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 của huyện Krông Pắc
 
   Công văn số 3447/UBND-TCKH ngày 28/12/2022 của UBND huyện Krông Pắc về việc tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2023
 
   Quyết định số 2545/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của UBND huyện Krông Pắc về việc công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của huyện Krông Pắc
 
   Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND huyện Krông Pắc về việc công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của huyện Krông Pắc
 
   Quyết định số 4234/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Krông Pắc về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của huyện Krông Pắc
 
   Quyết định của UBND huyện về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của huyện Krông Pắc
 
   Quyết định công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018 của huyện Krông Pắc