Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

     - Ông Đoàn Đại Lý

     Chức vụ: Chánh văn phòng

     Điện thoại cơ quan: 0262.3521102

     Điện thoại di động:   0916365479

     Email: lydd@krongpak.daklak.gov.vn

 

     - Ông Đào Hữu Tùng

     Chức vụ: Phó chánh văn phòng

     Điện thoại cơ quan: 0262.3522268

     Điện thoại di động:   0914055594

     Email: tungdh@krongpak.daklak.gov.vn

               tungdaohuu@yahoo.com

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục