Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 BAN PHÁP CHẾ

   - Ông Trần Hải Đăng

      Chức vụ: Trưởng ban

      Điện thoại cơ quan:

      Điện thoại di động:   0775831766

      Email: dangth@krongpak.daklak.gov.vn

 

    - Ông Nguyễn Văn Cương

      Chức vụ: Phó trưởng ban

      Điện thoại cơ quan:

      Điện thoại di động:  

      Email: cuongnva@krongpak.daklak.gov.vn

 

    - Bà H Noan Kpơr

      Chức vụ: Thành viên

      Điện thoại cơ quan:

      Điện thoại di động:   0905940858

      Email: hnnoankpor@krongpak.daklak.gov.vn

 

    - Ông Nguyễn Quang Mạnh

      Chức vụ: Thành viên

      Điện thoại cơ quan:

      Điện thoại di động:   0983624800

      Email:

 

    - Bà Phạm Thị Dung

      Chức vụ: Thành viên

      Điện thoại cơ quan:

      Điện thoại di động: 

      Email:

 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

- Ông Trần Văn Tuyến

  Chức vụ: Trưởng ban

  Điện thoại cơ quan:

  Điện thoại di động:  0977932955

  Email: tuyentv@krongpak.daklak.gov.vn


- Bà Võ Thị Thu Mai

  Chức vụ: Phó trưởng ban

  Điện thoại cơ quan:

  Điện thoại di động:   0985870887

  Email: maivtt@krongpak.daklak.gov.vn

 

- Ông Trần Ngọc Liêm

  Chức vụ: Thành viên

  Điện thoại cơ quan:

  Điện thoại di động:   0905577108

  Email: liemtn@krongpak.daklak.gov.vn


- Ông Nguyễn Văn Hoan

  Chức vụ: Thành viên

  Điện thoại cơ quan:

  Điện thoại di động:   0914804477

  Email:

 

- Ông Y Niêm Êban

  Chức vụ: Thành viên

  Điện thoại cơ quan:

  Điện thoại di động:   0914263677

         Email: yniemeban@krongpak.daklak.gov.vn

 

- Ông Nguyễn Văn Hà

  Chức vụ: Thành viên

  Điện thoại cơ quan:

  Điện thoại di động:   0914424349

  Email: hanvc@krongpak.daklak.gov.vn

 

- Ông Nguyễn Hải Sâm

  Chức vụ: Thành viên

  Điện thoại cơ quan:

  Điện thoại di động:   0988339954

  Email: samnh@krongpak.daklak.gov.vn

 

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục