Liên kết web

Video

Xem thêm...
Tên thủ tục
Cấp ban hành Lĩnh vực

Hiển thị 1 - 20 of 326 kết quả.
của 17
STT Tên thủ tục Cấp ban hành Lĩnh vực
1 Hỗ trợ kinh phí thiệt hại về tài sản của người dân do voi hoang dã gây ra Cấp huyện Nông nghiệp và phát triển nông thôn
2 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, Đơn vị tiên tiến Cấp huyện Thi đua khen thưởng
3 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến. Cấp huyện Thi đua khen thưởng
4 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Cấp huyện Thi đua khen thưởng
5 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Cấp huyện Thi đua khen thưởng
6 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Cấp huyện Thi đua khen thưởng
7 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị (khen thưởng theo công trạng, thành tích) Cấp huyện Thi đua khen thưởng
8 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Cấp huyện Tôn giáo
9 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Cấp huyện Tôn giáo
10 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Cấp huyện Tôn giáo
11 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Cấp huyện Tôn giáo
12 hủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Cấp huyện Tôn giáo
13 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Cấp huyện Tôn giáo
14 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Cấp huyện Tôn giáo
15 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Cấp huyện Tôn giáo
16 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Cấp xã - Thị trấn Tôn giáo
17 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Cấp xã - Thị trấn Tôn giáo
18 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Cấp xã - Thị trấn Tôn giáo
19 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Cấp xã - Thị trấn Tôn giáo
20 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Cấp xã - Thị trấn Tôn giáo
Hiển thị 1 - 20 of 326 kết quả.
của 17