Liên kết web

Video

Xem thêm...
Tên thủ tục
Cấp ban hành Lĩnh vực

Hiển thị 1 - 20 of 310 kết quả.
của 16
STT Tên thủ tục Cấp ban hành Lĩnh vực
1 Cấp Giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Cấp xã - Thị trấn Công thương
2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Cấp xã - Thị trấn Công thương
3 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực Cấp xã - Thị trấn Công thương
4 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Trường họp cấp lại do bị mất, bi tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy: Cấp xã - Thị trấn Công thương
5 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện Cấp huyện Tôn giáo - Thi đua khen thưởng
6 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, Đơn vị tiên tiến Cấp huyện Tôn giáo - Thi đua khen thưởng
7 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến. Cấp huyện Tôn giáo - Thi đua khen thưởng
8 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Cấp huyện Tôn giáo - Thi đua khen thưởng
9 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Cấp huyện Tôn giáo - Thi đua khen thưởng
10 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Cấp huyện Tôn giáo - Thi đua khen thưởng
11 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị (khen thưởng theo công trạng, thành tích) Cấp huyện Tôn giáo - Thi đua khen thưởng
12 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Cấp huyện Tôn giáo - Thi đua khen thưởng
13 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Cấp huyện Tôn giáo - Thi đua khen thưởng
14 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Cấp huyện Tôn giáo - Thi đua khen thưởng
15 Thủ tục thành lập hội Cấp huyện Tôn giáo - Thi đua khen thưởng
16 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Cấp huyện Tôn giáo - Thi đua khen thưởng
17 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Cấp huyện Tôn giáo - Thi đua khen thưởng
18 Thủ tục đổi tên hội Cấp huyện Tôn giáo - Thi đua khen thưởng
19 Thủ tục hội tự giải thể Cấp huyện Tôn giáo - Thi đua khen thưởng
20 Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp huyện Tôn giáo - Thi đua khen thưởng
Hiển thị 1 - 20 of 310 kết quả.
của 16