Liên kết web

Video

Xem thêm...
Tên thủ tục
Cấp ban hành Lĩnh vực

Hiển thị 1 - 20 of 322 kết quả.
của 17
STT Tên thủ tục Cấp ban hành Lĩnh vực
1 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá: Cấp huyện Công thương
2 Cấp Giấy phép bán lé sản phẩm thuốc lá trong trường hợp Giấy phép bị mất, bi tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần bi rách, nát hoặc bị cháy Cấp huyện Công thương
3 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do hết thời hạn hiệu lực: Cấp huyện Công thương
4 Cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá: Cấp huyện Công thương
5 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu: Cấp huyện Công thương
6 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trong trường hợp do bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần bị rách, nát hoặc bị cháy. Cấp huyện Công thương
7 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do hết thời hạn hiệu lực: Cấp huyện Công thương
8 Cấp sửa đổi bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu: Cấp huyện Công thương
9 Cấp Giấy phẻp sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp huyện Công thương
10 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do hết thời hạn hiệu lực Cấp huyện Công thương
11 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ, hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy. Cấp huyện Công thương
12 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp huyện Công thương
13 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ: Cấp huyện Công thương
14 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phấm nhỏ lẻ do cơ sở thay đỗi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực. Cấp huyện Công thương
15 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng: Cấp huyện Công thương
16 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất: Cấp huyện Công thương
17 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Cấp huyện Khuyến công
18 Cấp Giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Cấp xã - Thị trấn Công thương
19 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Cấp xã - Thị trấn Công thương
20 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực Cấp xã - Thị trấn Công thương
Hiển thị 1 - 20 of 322 kết quả.
của 17