Liên kết web

Video

Xem thêm...
Tên thủ tục
Cấp ban hành Lĩnh vực

Hiển thị 1 - 20 of 321 kết quả.
của 17
STT Tên thủ tục Cấp ban hành Lĩnh vực
1 Thủ tục hành chính “Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số” Cấp xã - Thị trấn Dân tộc
2 Thủ tục hành chính “Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số” Cấp xã - Thị trấn Dân tộc
3 Thủ tục hành chính “Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số” Cấp huyện Dân tộc
4 Thủ tục hành chính “Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số” Cấp huyện Dân tộc
5 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Cấp huyện Tổ chức, biên chế
6 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Cấp huyện Tổ chức, biên chế
7 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Cấp huyện Tổ chức, biên chế
8 Thủ tục thành lập hội Cấp huyện Tổ chức phi chính phủ
9 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Cấp huyện Tổ chức phi chính phủ
10 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Cấp huyện Tổ chức phi chính phủ
11 Thủ tục đổi tên hội Cấp huyện Tổ chức phi chính phủ
12 Thủ tục hội tự giải thể Cấp huyện Tổ chức phi chính phủ
13 Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” Cấp huyện Thi đua khen thưởng
14 Thủ tục tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” Cấp huyện Thi đua khen thưởng
15 Thủ tục tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở” Cấp huyện Thi đua khen thưởng
16 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Cấp huyện Thi đua khen thưởng
17 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Cấp huyện Thi đua khen thưởng
18 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Cấp huyện Thi đua khen thưởng
19 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Cấp xã - Thị trấn Thi đua khen thưởng
20 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Cấp huyện Thi đua khen thưởng
Hiển thị 1 - 20 of 321 kết quả.
của 17