Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường.

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

- Ông Đặng Minh Đức

  Chức vụ: Trưởng phòng

  Điện thoại cơ quan: 0262.3521313

  Điện thoại di động:  0942160382

  Email: ducdm@krongpak.daklak.gov

 

  - Ông Phan Xuân Lâm

  Chức vụ: Phó trưởng phòng

  Điện thoại cơ quan: 0262.3521313

  Điện thoại di động:   05003501079

  Email: lampx@krongpak.daklak.gov.vn

 

  - Ông

  Chức vụ: Phó trưởng phòng

  Điện thoại cơ quan: 0262.3521313

  Điện thoại di động:

  Email: @krongpak.daklak.gov

 

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục