Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

PHÒNG DÂN TỘC

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

     - Ông Phạm Hồng Thái

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 0262.3521754

Điện thoại di động:   0914378225

Email: thaiph@krongpak.daklak.gov.vn

 

- Bà H' Nhoan Niê

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 0262.3521754

Điện thoại di động:  0914327729

Email: nnhoannie@krongpak.daklak.gov.vn

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục