Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

« Quay lại

Huyện Krông Pắc tập huấn kiến thức cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Từ ngày 24/5 đến ngày 26/5/2022, Phòng Dân tộc huyện Krông Pắc phối hợp với Trung tâm chính trị huyện, tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 83 học viên là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Krông Pắc.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được tiếp thu các chuyên đề: Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2021- 2030 và kế hoach phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021- 2025; Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Tổ chức phản động và âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, chính sách của Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chức năng, nhiệm vụ của người có uy tín; Nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động của người có uy tín đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc tổ chức tập huấn nhằm mục đích trang bị cho người có uy tín nắm vững những kiến thức cơ bản và nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để làm cơ sở trong công tác vận động quần chúng tại địa phương.

Trao Giấy chứng nhận khoá tập huấn

Cuối khoá tập huấn, Ban Tổ chức đã kiểm tra đánh giá kết quả học tập của các học viên. Kết quả có 17 học viên đạt loại giỏi, chiếm 20%; 66 học viên đạt loại khá, chiếm 80%;  không có học viên xếp loại trung bình.

H Nhoan Nie - Phòng Dân tộc

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục