Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

« Quay lại

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Krông Pắc năm 2022

Gia đình là tế bào của xã hội vì vậy gia đình có vai trò rất quan trọng trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ gia đình. Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc và các tiêu chí gia đình văn hoá trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", xây dựng nông thôn mới gắn với mục tiêu xây dựng gia đình "no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh". Huyện Krông Pắc từ khi có Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác gia đình trên địa bàn huyện được các cấp, các ngành, đoàn thể quan tâm, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của huyện Krông Pắc

Trong nhiều năm qua, huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác gia đình như: Kế hoạch số 30-KH/HU, ngày 25 tháng 7 năm 2005 của Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 49 – CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch 17 của Tỉnh uỷ Đắk Lắk về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước"; Quyết định số 3763/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 Ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án, Chương trình thực hiện, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 13/KH-PVHTT-HLHPN ngày 16 tháng 06 năm 2017 phối hợp triển khai thực hiện công tác gia đình và tuyên truyền thành công Tiểu đề án 4, Đề án 343: "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch"; Chương trình số 35 – CTr/HU ngày 09/11/2021 của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới"; Kế hoạch số 253/KH – UBND ngày 06/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 – CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới"; Kế hoạch Triển khai thực hiện "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình"  trên địa bàn huyện Krông Pắc năm 2022...Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện bám sát tiêu chuẩn gia đình văn hoá để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện, tạo nên sự chuyển biến về nhận thức sâu sắc trong cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể cũng đã thường xuyên lồng ghép phong trào xây dựng gia đình văn hóa với các nội dung thi đua: sản xuất, kinh doanh giỏi, "Ông bà, cha mẹ mẫu mực con cháu thảo hiền", "Gia đình, dòng họ hiếu học"…Các gia đình thường xuyên nhắc nhở các thành viên chăm lo xây dựng gia đình hoà thuận, đoàn kết tương trợ trong cộng đồng, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, gương mẫu chấp hành quy ước, hương ước của địa phương. Nhờ đó công tác gia đình đạt được nhiều kết quả cao. Cụ thể như: lượt gia đình được công nhận gia đình văn hoá ngày càng cao, năm 2005 toàn huyện có 16.655 gia đình đạt danh hiệu văn hóa, năm 2010 có 32.396 hộ gia đình văn hóa và đến năm 2021 có 41.956 hộ gia đình văn hóa; số học sinh trong độ tuổi đến trường năm 2010 đạt 98% thì đến nay là 100%, tỷ lệ gia đình tập luyện TDTT thường xuyên năm 2010 là 21% thì đến nay đã đạt 26%, số hộ có tình trạng bạo lực gia đình tại địa phương còn cao, năm 2010 huyện tổ chức triển khai cho 16/16 xã, thị trấn thành lập mô hình phòng chống bạo lực gia đình và đường dây nóng từ xã, thị trấn đến từng thôn, buôn, tổ dân phố hoạt động hiệu quả, số vụ bạo lực gia đình qua các năm giảm mạnh, đến năm 2021 số vụ bạo lực gia đình còn 03 vụ; Kinh tế hộ gia đình ngày càng được chú trọng phát triển, thu nhập bình quân đầu người tăng cao, năm 2005 là 16 triệu đồng/người/năm đến nay là hơn 40 triệu đồng/người/năm cho thấy kinh tế hộ gia đình thực sự đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự tăng trưởng kinh tế của huyện hàng năm. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" luôn được quan tâm phát triển, ngày càng có nhiều gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận "đơn vị văn hóa", năm 2021 toàn huyện có 237/270 thôn, buôn, TDP được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 11/15 xã văn hóa nông thôn mới góp phần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; 16/16 xã, thị trấn có Ban Chỉ đạo Phòng, chống bạo lực gia đình; 16 cơ sở khám chữa bệnh tại trạm y tế các xã, thị trấn; thành lập 270 nhóm phòng, chống, bạo lực gia đình tại các thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn huyện, Mỗi nhóm từ 7-10 thành viên, trong đó Trưởng thôn, buôn hoặc Công an thôn, buôn làm nhóm trưởng, Ban công tác Mặt trận, Chi hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên làm thành viên, các nhóm duy trì sinh hoạt 3 tháng 1 lần.

Thực hiện việc lồng ghép công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong chương trình kế hoạch phát triển kinh tế  xã hội của các cấp, các ngành. Với chủ đề "Xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình", công tác gia đình trên địa bàn huyện Krông Pắc năm 2022 cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai thực hiện các Chỉ thị, Quyết định, Chiến lược, Chương trình, Đề án về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp; tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và tổ chức lồng ghép vào các sự kiện, hoạt động liên quan khác. Tiến hành thu thập dữ liệu và báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về công tác gia đình, trọng tâm là tình hình thực thi nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình tại các cơ quan, tổ chức và trên địa bàn các xã, thị trấn. Đặc biệt là thành lập chuyên trang, chuyên mục riêng về phòng, chống bạo lực gia đình được phát sóng định kỳ trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở. Nhân rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ hòa giải tại cơ sở. Gắn kết công tác gia đình với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và các phong trào thi đua khác. 

ảnh minh họa

Năm 2022, huyện Krông Pắc tiếp tục triển khai xây dựng Mô hình Phòng chống bạo lực gia đình, đồng thời triển khai thực hiện tốt các kế hoạch về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong giai đoạn 2021 - 2025. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở.

Trần Diễm – Phòng Văn hóa và Thông tin

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục