VĂN BẢN NÔNG THÔN MỚI VĂN BẢN NÔNG THÔN MỚI

TT Nội dung
1    Hướng dẫn tổ chức lễ Công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới
2    Quyết định ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020
3    Văn bản triển khai Quyết định 441/QĐ-BTTTT Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020
4    Hướng dẫn việc đánh giá các tiêu chí: tiêu chí số 1 (quy hoạch), tiêu chí số 9 (nhà ở dân cư) và tiểu tiết 17.4 (mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch)
5    Hướng dẫn thực hiện cơ chế đầu tư đặc thù theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP
6    Quyết định ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2017-2020
7    Về việc thực hiện tiêu chí số 2 - giao thông theo Bộ tiêu chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2017-2020
8    Quyết định ban hành Kê hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016-2020
9    Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu: 03, 13, 17.1, 17.3 và 17.7, Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2017-2020
10    Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 18: "Hệ thống chính trị và tiệp cận pháp luật" theo Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2017-2020
11    Hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 5 (trường học) và tiêu chí số 14 (giáo dục) trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới
12    Hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4 (về điện) và tiêu chí số 7 (về chợ) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
13    Hướng dẫn tính thu nhập bình quân đầu người/năm của xã trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2017-2020
14    Sở LĐTBXH Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020
15    Hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới
16    Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 06 và tiêu chí 16
17    Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí y tế trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới
18    Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí 15 trong Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới
19    Quyết định ban hành bảng chấm điểm 19 tiêu chí nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2017-2020
20    Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016-2020
21   Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán: Công trình: Thiết kế mẫu Nhà văn hoá xã (Mẫu bổ sung)
22    Điều chỉnh một số nội dung Công văn số 3841/UBND-CN ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh
23    Hướng dẫn thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư ngân sách Nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
24    Hướng dẫn tổ chức Lễ Công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018-2020
25    Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

Liên kết web Liên kết web