Liên kết web

Video

Xem thêm...

Các Trung tâm, Trạm, Đơn vị sự nghiệp

1. Đài Truyền thanh - Truyền hình

2. Ban quản lý dự án xây dựng

3. Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất

4. Trung tâm dạy nghề:

Tham mưu cho UBND huyện về lĩnh vực đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực đào tạo nghề bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung đào tạo; tiêu chuẩn giáo viên và tiêu chuẩn cán bộ quản lý đào tạo nghề; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề; quy chế thi cử và cấp chứng chỉ nghề.

5. Trung tâm y tế:

6. Bệnh viện đa khoa

7. Trạm khuyến nông:

8. Trạm Chăn nuôi và Thú y:

9. Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:

10. Chi nhánh khai thác công trình thuỷ lợi:

11. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: