Liên kết web Liên kết web

Video Video

Nội dung chưa được xuất bản

Huyện uỷ Krông Păc - Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Krông Păc - Ban Tuyên giáo

- Ông Trần Ngọc Liêm

  Chức vụ: Phó trưởng ban

  Điện thoại cơ quan: 0262.3522104

  Điện thoại di động: 

  Email:

 

- Ông Huỳnh Hồng

  Chức vụ: Phó trưởng ban

  Điện thoại cơ quan: 0262.3522104

  Điện thoại di động:  0967957879

  Email:

 

Huyện uỷ Krông Păc - Ban Dân vận Huyện uỷ Krông Păc - Ban Dân vận

- Ông Ngô Bá Nghiệp

  Chức vụ: Trưởng ban

  Điện thoại cơ quan: 0262.3521572

  Điện thoại di động:   0914087218

  Email:

 

- Ông Y Jih Adrơng

  Chức vụ: Phó trưởng ban

  Điện thoại cơ quan: 0262.3521572

  Điện thoại di động:  

  Email:

 

- Bà Nguyễn Thị Kim Nhung

  Chức vụ: Phó trưởng ban

  Điện thoại cơ quan: 0262.3521572

  Điện thoại di động:  

  Email:

 

Huyện uỷ Krông Păc - Ban Tổ chức Huyện uỷ Krông Păc - Ban Tổ chức


- Ông Trần Vân Tuyến

  Chức vụ: Trưởng ban

  Điện thoại cơ quan: 0262.3521060

  Điện thoại di động: 

  Email:

 

- Ông Huỳnh Văn Quý

  Chức vụ: Phó trưởng ban

  Điện thoại cơ quan: 0262.3519572

  Điện thoại di động:  0983732726

  Email:

 

Huyện uỷ Krông Păc - Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ Krông Păc - Uỷ ban kiểm tra

- Ông Trần Hải Đăng

  Chức vụ: Chủ nhiệm

  Điện thoại cơ quan: 0262.3521717

  Điện thoại di động:  01225831766

  Email:

 

- Bà Nguyển Thị The

  Chức vụ: Phó chủ nhiệm

  Điện thoại cơ quan: 0262.3521717

  Điện thoại di động:  0983404849

  Email:

 

- Ông Lê Tiến Nam

  Chức vụ: Phó chủ nhiệm

  Điện thoại cơ quan: 0262.3521717

  Điện thoại di động: 0914666679

  Email: