Liên kết web

Video

Nội dung chưa được xuất bản

Huyện uỷ Krông Păc - Ban Tuyên giáo

- Ông Trần Trung Kiêm

  Chức vụ: Trưởng ban

  Điện thoại cơ quan: 0262.3522104

  Điện thoại di động:  0978054477

  Email:

 

- Ông Trần Ngọc Liêm

  Chức vụ: Phó trưởng ban

  Điện thoại cơ quan: 0262.3522104

  Điện thoại di động: 

  Email:

 

- Ông Huỳnh Hồng

  Chức vụ: Phó trưởng ban

  Điện thoại cơ quan: 0262.3522104

  Điện thoại di động:  0967957879

  Email:

 

Huyện uỷ Krông Păc - Ban Dân vận

- Ông Y Nin Niê

  Chức vụ: Trưởng ban

  Điện thoại cơ quan: 0262.3521572

  Điện thoại di động:   01663603645

  Email:

 

- Ông Y Jih Adrơng

  Chức vụ: Phó trưởng ban

  Điện thoại cơ quan: 0262.3521572

  Điện thoại di động:  

  Email:

 

- Bà Nguyễn Thị Kim Nhung

  Chức vụ: Phó trưởng ban

  Điện thoại cơ quan: 0262.3521572

  Điện thoại di động:  

  Email:

 

Huyện uỷ Krông Păc - Ban Tổ chức

- Ông Huỳnh Văn Bổn

  Chức vụ: Trưởng ban

  Điện thoại cơ quan: 0262.3521060

  Điện thoại di động:  01667016848

  Email:

 

- Ông Trần Vân Tuyến

  Chức vụ: Phó trưởng ban

  Điện thoại cơ quan: 0262.3521060

  Điện thoại di động: 

  Email:

 

- Ông Huỳnh Văn Quý

  Chức vụ: Phó trưởng ban

  Điện thoại cơ quan: 0262.3519572

  Điện thoại di động:  0983732726

  Email:

 

Huyện uỷ Krông Păc - Uỷ ban kiểm tra

- Ông Trần Hải Đăng

  Chức vụ: Chủ nhiệm

  Điện thoại cơ quan: 0262.3521717

  Điện thoại di động:  01225831766

  Email:

 

- Bà Nguyển Thị The

  Chức vụ: Phó chủ nhiệm

  Điện thoại cơ quan: 0262.3521717

  Điện thoại di động:  0983404849

  Email:

 

- Ông Lê Tiến Nam

  Chức vụ: Phó chủ nhiệm

  Điện thoại cơ quan: 0262.3521717

  Điện thoại di động: 0914666679

  Email: