Liên kết web

Video

Xem thêm...

HĐND - Ban Pháp chế

    - Ông Nguyễn Văn Hùng

      Chức vụ: Trưởng ban

      Điện thoại cơ quan:

      Điện thoại di động:   0984345699

      Email: hungnv@krongpak.daklak.gov.vn

 

    - Ông Trần Duy Linh

      Chức vụ: Phó trưởng ban

      Điện thoại cơ quan:

      Điện thoại di động:   0905284835

      Email: linhtd@krongpak.daklak.gov.vn

 

    - Ông Nguyễn Công Hiếu

      Chức vụ: Thành viên

      Điện thoại cơ quan:

      Điện thoại di động:   0905940858

      Email:

 

    - Bà Nguyễn Thị Lan

      Chức vụ: Thành viên

      Điện thoại cơ quan:

      Điện thoại di động:   01699357889

      Email:

 

    - Ông Y Núc Byă

      Chức vụ: Thành viên

      Điện thoại cơ quan: 0262.3521011

      Điện thoại di động:  01692087850

      Email: ynucbya@krongpak.daklak.gov.vn

 

HĐND - Ban Kinh tế - Xã hội

- Bà Nguyễn Thị Hiệp

  Chức vụ: Trưởng ban

  Điện thoại cơ quan:

  Điện thoại di động:  0988999855

  Email: hiepnt@krongpak.daklak.gov.vn

 

- Ông Võ Hồng Khanh

  Chức vụ: Phó trưởng ban

  Điện thoại cơ quan:

  Điện thoại di động:  0903551988

  Email: khanhvh@krongpak.daklak.gov.vn

 

- Ông Vũ Văn Thiện

  Chức vụ: Thành viên

  Điện thoại cơ quan:

  Điện thoại di động:   0914302454

  Email: thienvv@krongpak.daklak.gov.vn

 

- Ông Phạm Văn Hải

  Chức vụ: Thành viên

  Điện thoại cơ quan:

  Điện thoại di động:   0979840479

  Email:

 

- Ông Nguyễn Hải Sâm

  Chức vụ: Thành viên

  Điện thoại cơ quan:

  Điện thoại di động:   0988339954

  Email: samnh@krongpak.daklak.gov.vn