Liên kết web

Video

Xem thêm...

Lãnh đạo UBND huyện

   - Ông Y Suôn Byă

     Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện

     Điện thoại cơ quan:

     Điện thoại di động: 0914028171

     Email: ysuon@krongpak.daklak.gov.vn

 

   - Ông Trần Quốc Vĩnh

     Chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện

     Điện thoại cơ quan: 0500.3520488

     Điện thoại di động:   0913471380

     Email: vinhtq@krongpak.daklak.gov.vn

 

   - Ông Nguyễn Hùng Thi

     Chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện

     Điện thoại cơ quan:

     Điện thoại di động:

     Email: thinh@krongpak.daklak.gov.vn

  

   - Bà Ngô Thị Minh Trinh

     Chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện

     Điện thoại cơ quan: 0500.3521548

     Điện thoại di động: 0914722679

     Email: trinhntm@krongpak.daklak.gov.vn