Hôm nay : 01/08/2015

Chi tiết tài liệu:

Chuyển giao quyền sở hữu tài sản, chuyển quyền sử dụng đất

a) Trình tự thực hiện:

Sau khi thi hành án huyện, thị xã, thành phố kê biên bản cưỡng chế xong tài sản kê biên được hai bên đương sự thoả thuận thành, người mua được, người được nhận tài sản đã kê biên thì cơ quan thi hành án dân sự lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản, chuyển quyền sử dụng đất từ người phải thi hành án sang người được thi hành án, người mua được, người được nhận tài sản đã kê biên. Kết thúc khi người được thi hành án, người mua được, người được nhận tài sản kê biên nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, chuyển quyền sử dụng đất tại cơ quan thi hành án.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại nơi có tài sản của đương sự.

c) Thành phần hồ sơ: Bản án, quyết định của toà án; Quyết định thi hành án; Quyết định kê biên, cưỡng chế thi hành án; Biên bản thoả thuận thành của đương sự hoặc biên bản bán đấu giá thành; Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc giải quyết thi hành án. Số lượng hồ sơ 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Không.

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.                .

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l)  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh thi hành án dân sự ngày 14/01/2004 (căn cứ vào điều 31).

- Nghị định số 173/2004/NĐ-CP ngày 30/9/2004 quy định về thủ tục cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự.

- Nghị định số 164/2004/NĐ-CP ngày 14/9/2004 của Chính phủ qui định về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án.

- Quyết định số 09/2007/QĐ-BTP ngày 8/10/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 572/2004 /QĐ-BTP ngày 25/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án.

- Thông tư số 06/2007/TT-BTP ngày 05/7/2007 của Bộ trưởng Bộ tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án.

Download Biểu mẫu đính kèm

 

DANH MỤC CHÍNH

x

TÌM KIẾM

Liên kết website